Voorwaarden

HUUROVEREENKOMST OKER KUNSTUITLEEN PARTICULIEREN

Artikel 1 De huurovereenkomst

1.1 Oker Kunstuitleen kent een huurovereenkomst met en zonder kooptegoed. 
Daarvoor worden verschillende tarieven gehanteerd.

Artikel 2 Het kooptegoed

2.1 Aanmelding als huurder geschiedt door ondertekening van een inschrijfformulier.
Bij aanmelding dienen een legitimatiebewijs en een recent bankafschrift getoond te worden.

2.2 Van de huurovereenkomst met een kooptegoed wordt 50% van de betaalde huurvergoeding
als kooptegoed op naam van de betreffende huurder gereserveerd door Oker Kunstuitleen. Bij de
vaststelling van de hoogte van het kooptegoed is de administratie van Oker Kunstuitleen beslissend.

2.3 Het kooptegoed kan door de huurder uitsluitend worden besteed voor het aankopen van
kunstwerken of andere artikelen waarover Oker Kunstuitleen de beschikking heeft.

2.4 Na het einde van de huurovereenkomst dient de huurder een aanwezig kooptegoed
binnen een termijn van maximaal twee jaar te besteden. Na het verstrijken van die termijn
vervalt het kooptegoed aan Oker Kunstuitleen.

2.5 Rente over kooptegoeden komt ten goede aan Oker Kunstuitleen.

Artikel 3 Betalingen

3.1 De eerste huurvergoeding dient direct contant of d.m.v. pin te worden voldaan voor een periode
van zes maanden. Bij volgende verhuur zal de dan verschuldigde huurvergoeding gefactureerd worden.
Betaling van die factuur dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

3.2 Indien de huurder na het einde van de huurperiode het gehuurde kunstwerk niet inlevert,
is de huurder een bedrag van € 10,- per maand (of een deel daarvan) per kunstwerk aan
Oker Kunstuitleen verschuldigd bovenop de verschuldigde huur. Daarnaast zullen administratiekosten
in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Het huren en inleveren van kunstwerken

4.1 Een huurder heeft het recht één of meerdere kunstwerken te huren, met een maximum van
2 kunstwerken voor de tariefgroep tot € 500,-. In de overige tariefgroepen is de huurder per
kunstwerk het daarvoor geldende tarief schuldig (zie Tarieven).

4.2 Er kan alleen een nieuw kunstwerk worden gehuurd als door de huurder aan alle lopende
verplichtingen is voldaan.

4.3 De huurder dient zelf op verantwoorde wijze te zorgen voor het transport van de kunstwerken
van en naar Oker Kunstuitleen.

4.4 De huurperiode is vastgesteld op een termijn van maximaal zes maanden.

4.5 De te huren kunstwerken worden door Oker Kunstuitleen afgegeven op vertoon van het
inschrijvingsbewijs en/of het vorig inruilformulier/factuur en na ondertekening van een
ontvangstbewijs door de huurder.

4.6 Zolang gehuurde kunstwerken – waarvan de huurtermijn is verlopen – niet zijn terugontvangen
door Oker Kunstuitleen blijven alle verplichtingen ingevolge de huurovereenkomst van kracht voor
de huurder, zonder dat deze enig recht aan de huurovereenkomst kan ontlenen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1 De huurder is verplicht bij beschadiging, vermissing of het verloren gaan van geleende kunstwerken
Oker Kunstuitleen onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5.2 De kunstwerken zijn verzekerd door Oker Kunstuitleen, maar dit laat onverlet de aansprakelijkheid
van de huurder voor beschadiging, vermissing of verloren gaan van het kunstwerk.

De kunstwerken zijn niet verzekerd tegen glas- en lijstschade. Vervanging van 
gebroken glas of beschadigde lijsten zijn voor rekening van de huurder.

5.3 De huurder wordt geacht de kunstwerken met de nodige zorg te behandelen.
Dit houdt onder andere in dat kunstwerken niet in de directe nabijheid van een warmtebron,
dan wel in een vochtige omgeving, dan wel in direct zonlicht worden geplaatst.
Bij beschadiging of grove onachtzaamheid ten aanzien van gehuurde kunstwerken is de huurder
aansprakelijk voor de ontstane schade.

5.4 Het is de huurder niet toegestaan het kunstwerk te reproduceren, te kopiëren, te fotograferen,
tentoon te stellen dan wel te verhuren aan derden, behoudens schriftelijke toestemming van
Oker Kunstuitleen.

Artikel 6 Einde van de huurovereenkomst

6.1 De huurovereenkomst eindigt door:

– schriftelijke (of per e-mail) opzegging door de huurder, waarbij een opzegtermijn van één maand
in acht moet worden genomen;
– overlijden van de huurder;
– door faillissement, surséance van betaling, de toepasselijk verklaring van de WSNP (Wet
schuldsanering natuurlijke personen) of de ondercuratelestelling van de huurder.
De huurovereenkomst eindigt tevens wanneer de huurder gedurende een periode van 6 maanden
geen kunstwerk heeft gehuurd.

6.2 Oker Kunstuitleen is gerechtigd een huurovereenkomst direct te beëindigen, indien de huurder
in gebreke is met het inleveren van een gehuurd kunstwerk dan wel enige andere verplichtingen
uit de huurovereenkomst.

6.3 Bij het einde van de huurovereenkomst is de huurder verplicht alle gehuurde kunstwerken
onverwijld in te leveren bij Oker Kunstuitleen. In geval de huurder in gebreke is in het nakomen
van deze verplichting is Oker Kunstuitleen gemachtigd de kunstwerken zelf terug te (doen) halen
op kosten van de huurder.

Artikel 7 Diversen

7.1 De huurder is verplicht Oker Kunstuitleen schriftelijk in kennis te stellen van een adreswijziging
van de huurder.

7.2 Indien de huurder na schriftelijke sommatie in gebreke blijft met het voldoen aan op hem/haar
rustende financiële verplichtingen kan verrekening met het kooptegoed (indien aanwezig) plaatsvinden.

7.3 Alle kosten verbonden aan invordering, ten gevolge van het in gebreke blijven van de huurder,
zijn voor rekening van de huurder.

7.4 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de huurder zich akkoord met de
bepalingen van de huurovereenkomst.

7.5 Oker Kunstuitleen is gerechtigd om de huurprijzen aan te passen. Verhogingen van de huurprijs
zullen werking hebben vanaf het moment van de aanpassing.

Amsterdam, mei 2013